Login
 

Facilities
Master plan 1
Location plan
Infrastructure
Services Center
Analytical and Measurement Unit
Technology Incubator
Technical Service and Technology Transfer
University-Industry Partnerships
R&D Laboratories
Research Facilities
cGMP Pilot Plant Facilities
Tecnology Transfer
Technology transfer
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
แผนแม่บท 1
 

แผนแม่บท (KMUTT Industrial Park Plan)

1. การเตรียมการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายการดำเนินโครงการ

   1.1. การของบประมาณเพื่อจัดทำอาคารต้นแบบและหน่วยบ่มเพาะทางเทคโนโลยีของสวนอุตสาหกรรม มจธ. เพิ่มเติม ในงบประมาณ 260 ล้านบาท
ความต้องการพื้นที่และความจำเป็นในการจัดทำอาคารต้นแบบและหน่วยบ่มเพาะทางเทคโนโลยีของสวนอุตสาหกรรม มจธ. บางขุนเทียน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 242 ได้มีอุตสาหกรรม SME เข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จนทำให้พื้นที่ที่ใช้ในการดำเนินงานของสวนอุตสาหกรรม มจธ.ในการให้บริการอุตสาหกรรมทั้งในส่วนของโรงงานต้นแบบ หน่วยบ่มเพาะเทคโนโลยี และหน่วยบริการอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ไม่เพียงพอ โดยปัจจุบันได้มีการใช้พื้นที่ในอาคารโรงงานต้นแบบ ซึ่งจัดเป็นพื้นที่ให้บริการอุตสาหกรรมในช่วงต้น ได้มีการใช้งานเต็มพื้นที่แล้ว ประกอบกับยังมีอุตสาหกรรม SME ที่รอใช้บริการบ่มเพาะเทคโนโลยีอีกจำนวนหนึ่ง และยังมีความต้องการพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องมือและระบบต้นแบบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเพิ่มศักยภาพสวนอุตสาหกรรมและหน่วยบ่มเพาะเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม SME ในปีงบประมาณ 2544-2548 เพื่อให้บริการอุตสาหกรรม SME และวิสาหกิจชุมชนอีกส่วนหนึ่ง ประกอบกับนโยบายของรัฐที่วางเป้าหมายให้หน่วยงานของภาครัฐร่วมมือกันในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยา วัคซีน และสารมูลค่าสูงขึ้นใช้เองภายในประเทศ จึงทำให้เกิดโครงการร่วมมือกันระหว่าง มจธ. กับ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์การเภสัชกรรม และศูนย์เป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (TCELS) ในการที่จะร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีและเกิดการผลิตวัคซีนและสารมูลค่าสูงขึ้นใช้เองในประเทศ โดยจะใช้สวนอุตสาหกรรม มจธ.เป็นฐานการผลิตยาวัคซีนและสารมูลค่าสูงเหล่านั้น

โดยเหตุนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารต้นแบบและหน่วยบ่มเพาะทางเทคโนโลยีที่สามารถรองรับกับความต้องการการใช้บริการของอุตสาหกรรม SME เป้าหมาย และรองรับการดำเนินการของโครงการระดับชาติทที่มีความร่วมมือจากหน่วยงานสำคัญของรัฐเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและตั้งฐานการผลิตยา วัคซีน และสารมูลค่าสูงในระดับต้นแบบขึ้นใช้เองภายในประเทศ ซึ่งอาคารหลังนี้จำเป็นที่ต้องมีการก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบที่เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตยาในระดับอุตสาหกรรม โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐในปีงบประมาณ 2550-2551 ในงบประมาณทั้งสิ้น 260 ล้านบาท โดยขอใช้งบประมาณในปี 2550 จำนวน 120 ล้านบาท และงบประมาณในปี 2551 จำนวน 140 ล้านบาท ซึ่งได้มีการออกแบบและประเมินราคาก่อสร้างอย่างครบถ้วนและเสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้าง โดยเป็นการก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์ติดตั้งประจำอาคารตามความจะเป็นและมาตรฐานของการใช้งานพื้นที่ทั้งสิ้น 12,484 ตารางเมตร

1.2. การของบดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้บริการอุตสาหกรรม
สวนอุตสาหกรรมวางเป้าหมายและแผนการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการ 4 ปี (248-2551) ในด้านการให้บริการอุตสาหกรรมเชิงรุกและจัดทำโครงสร้างของงานบริการของสวนอุตสาหกรรมในรูปแบบของ one stop service โดยมีการจัดทำประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างเครือข่ายกับอุตสาหกรรมในกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนทำกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด้านเทคนิคพื้นฐานและเทคนิคชั้นสูงให้กับอุตสาหกรรม SMEs อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการขอรับการจัดสรรงบดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมด้านการบริการอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 เป็นต้นไปในปีละ 10 ล้านบาท ปี2550 12 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นปีละ 5-10% ตามอัตราเงินเฟ้อโดยจัดทำแผนกิจกรรมของงานที่กำหนดเป้าหมาย กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์ ตลอดจนดัชนีชี้วัดตามเป้าหมายแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน

1.3. การจัดทำโครงสร้างและกิจกรรมขององค์กรในสำนักสวนอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ KMUTT Roadmap 2020
สวนอุตสาหกรรมเป็นองค์กรหนึ่งใน มจธ. ที่ถูกมอบหมายให้มีภาระกิจตามวิสัยทัศน์ของ มจธ. ด้านการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและการหารายได้ (Revenue Driven)ในการที่เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการให้บริการอุตสาหกรรมแบบมืออาชีพ ตลอดจนเป็นฝ่ายประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเชิงรุกในการที่จะนำขีดความสามารถของบุคลากรและหน่วยงานของมจธ. ไปสนับสนุนการให้บริการอุตสาหกรรมโดยมีการพัฒนาองค์กรที่จะก่อให้เกิดการทำงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับ KMUTT Roadmap2020 ซึ่งรูปแบบขององค์กรอยู่ในช่วงของการศึกษาเพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งจะได้นำเสนอต่อ มจธ.ในโอกาสต่อไป

 

 เว็บเพจ

10/1/2556

_เมนูหลัก

10/1/2556